Welkom op de website van VQ€-advies!

VQ€ denkt graag met u mee!

Algemene voorwaarden.


Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van VQE V.O.F., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door VQE V.O.F.

 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Voorwaarden van de opdrachtgever verbinden VQE V.O.F. niet, behalve indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk door VQE V.O.F. zijn aanvaard, en gelden dan slechts ten aanzien van de alsdan specifiek vermelde overeenkomsten.


Aanbiedingen en bestellingen 

 • Indien VQE V.O.F. heeft vermeld dat haar aanbieding vrijblijvend is, is VQE V.O.F. bevoegd haar aanbod te herroepen binnen 8 werkdagen nadat VQE V.O.F. de aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever heeft ontvangen.
 • Mondelinge afspraken verbinden VQE V.O.F. slechts nadat deze schriftelijk door VQE V.O.F. zijn bevestigd.Tenzij in de desbetreffende aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen gebaseerd op de uitvoering van de werkzaamheden gedurende normale werktijden op werkdagen.


Uitvoering van de overeenkomst

 • VQE V.O.F. is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

 • Voor zover nodig draagt de opdrachtgever er zorg voor dat VQE V.O.F. de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste toegang tot terreinen, gebouwen en/of projecten wordt verleend en dat alle daartoe benodigde formaliteiten zijn vervuld. Daarnaast draagt de opdrachtgever er zorg voor dat veiligheidsbepalingen van de op de werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig bekend zijn aan VQE V.O.F. en volledig in acht worden genomen.

 • De opdrachtgever zal VQE V.O.F. te allen tijde tijdig alle relevante beschikbare en/of benodigde gegevens, informatie en documentatie verschaffen, welke van belang is en/of kan zijn voor de behoorlijke uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Hieronder worden mede begrepen de hierboven bedoelde veiligheidsbepalingen.

 • De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en documentatie en is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade in de ruimste zin welk uit onjuistheid daarvan voortvloeit of daarmee verband houdt. Eveneens zal de opdrachtgever VQE V.O.F. vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot enige schade ten gevolgen van niet nakoming van dit artikel door de opdrachtgever.


Prijzen

 • VQE V.O.F. is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst de alsdan geldende tarieven in rekening te brengen. VQE V.O.F. is bevoegd de in de overeenkomst overeengekomen tarieven te verhogen indien de kosten en/of prijzen waarop de tarieven gebaseerd zijn daartoe aanleiding gegeven.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt reistijd in rekening gebracht tegen een van te voren bekend gemaakt tarief.

 • Door VQE V.O.F. genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege tenzij anders vermeld.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders in overeengekomen komt overwerk, met inbegrip van avond-, nacht-, zaterdag- en zondagwerk alsmede werk op een algemeen erkende feestdag, geheel voor rekening van de opdrachtgever, tegen de daarvoor toepasselijke tarieven.

 • Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt, door omstandigheden die niet voor rekening van VQE V.O.F. komen en/of redelijkerwijze niet door VQE V.O.F. konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.


Betaling

 • Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 20 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het banknummer vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening.

 • De opdrachtgever is niet bevoegd zich bij betaling op korting  of verrekening te herroepen.

 • Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij vanaf die datum naast de hoofdsom een rente hierover verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.


Buitengerechtelijke kosten

 • Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.


Proceskosten

 • De opdrachtgever is verplicht alle door VQE V.O.F. in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarden en advocaten, ook voor zover deze kosten het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.


Duur van de overeenkomst

 • Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden.


Meerwerk

 • Indien een uitbreiding of wijziging van de opdracht leidt tot een verhoging van de prijs of tot verlenging van de voor uitvoering van de werkzaamheden vereiste periode zal VQE V.O.F. de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen voordat tot uitvoering van de gewijzigde opdracht wordt overgegaan.

 • Indien door additionele wensen van de opdrachtgever, welke leiden tot wijziging van de overeengekomen werkzaamheden de prestaties die VQE V.O.F. op grond van deze overeenkomst moet leveren worden verzwaard, c.q. uitgebreid, is er sprake van meerwerk dat voor aanvullende vergoeding in aanmerking komt overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.


Termijnen / planning

 • Door of aan VQE V.O.F. opgegeven termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zal VQE V.O.F. zorgdragen voor tussentijdse rapportages waarin de voortgang van een bepaalde opdracht zal worden toegelicht aan de opdrachtgever.

 • VQE V.O.F. is vrij in het plannen van de werkzaamheden c.q. adviesdagen in relatie tot de door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Geplande adviesdagen zullen worden kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever. Indien binnen een termijn van drie werkdagen geen reactie van de opdrachtgever volgt wordt geacht de planning te zijn geaccepteerd door de opdrachtgever.

 • VQE V.O.F. is vrij tot het annuleren van geplande afspraken met de opdrachtgever indien op het tijdstip van de geplande afspraak er een certificatie-evaluatie en/of opvolgingsbezoek plaats vindt bij één van de andere opdrachtgevers van VQE V.O.F.

 • Voor het annuleren van afspraken door de opdrachtgever gelden de volgende vergoedingspercentages van het normale dagtarief welke voor desbetreffende opdrachtgever van toepassing is:

 • 0-1 werkdag voor aanvang van de afspraak 80%,

 • 2-5 werkdagen voor aanvang van de afspraak 55%,

 • 6-10 werkdagen voor aanvang van de afspraak 30%.

 • Indien in onderling overleg tussen VQE V.O.F. en de opdrachtgever wordt afgeweken van de bepalingen in 10.4 dan wordt dit door VQE V.O.F. schriftelijk bevestigd.


Geheimhouding

 • Beide partijen (VQE V.O.F. en opdrachtgever) zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij.


Eigendomsrecht

 • De intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van rapporten, adviezen, handboeken, verslagen en overige aan de opdrachtgever verstrekte documenten berusten uitsluitend bij VQE. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan deze aan derden bekend te maken of in gebruik te geven nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens VQE V.O.F. heeft voldaan.


Overmacht

 • Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of ernstig bemoeilijkt als gevolg van een omstandigheid die niet aan VQE V.O.F. kan worden toegerekend (overmacht), worden haar verplichtingen opgeschort. Gedurende de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van VQE V.O.F. niet mogelijk is, is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden, noch bestaat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding.

 • Verhindering van nakoming van afspraken door VQE V.O.F. jegens de opdrachtgever door ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden kan geen aanleiding zijn tot enige aanspraak van de opdrachtgever jegens VQE V.O.F. c.q. schadeloosstelling van de opdrachtgever door VQE V.O.F.

 • Indien het ten gevolge van bovengenoemde situatie VQE V.O.F. niet mogelijk is de opdracht te vervolmaken wordt de overeenkomst ontbonden met ingang van de datum waarop duidelijk is geworden dat vervolmaking van de opdracht niet mogelijk is door VQE V.O.F.


Reclames

 • Klachten dienen te worden gemeld per aangetekende brief of per telefax, zo gedetailleerd mogelijk, onder vermelding van alle relevante gegevens, waaronder begrepen faktuur- en briefnummers.

 • Indien VQE V.O.F. de klacht gegrond acht zal VQE V.O.F. voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid de onregelmatigheden herstellen.

 • Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van verstrekte opdrachten bestaan.


Aansprakelijkheid

 • VQE V.O.F. neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en in geen geval een resultaatverplichting.

 • VQE V.O.F. is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten aanzien van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VQE V.O.F.

 • De opdrachtgever zal VQE V.O.F. vrijwaren tegen aanspraken van derden. De opdrachtgever zal VQE V.O.F. schadeloos stellen voor de kosten, schade en interessen, welke het gevolg zijn van dergelijke aanspraken van derden.

 • VQE V.O.F. zal nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten, adviezen, verslagen en handboeken of anderszins genomen worden.


Ontbinding en opschorting

 • Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet is VQE V.O.F. bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar bevoegdheid om schadevergoeding te vorderen. Dit is het geval indien:

 • er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever ofwel aan de opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend, of diens faillissement wordt uitgesproken, danwel indien;

 • de opdrachtgever tekort schiet in één of meer van zijn verplichtingen jegens VQE V.O.F., danwel

 • VQE V.O.F. goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen en de opdrachtgever naar het redelijke oordeel van VQE V.O.F. niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

 • Indien één van de in artikel 16.1 bedoelde omstandigheden zich voordoet is VQE V.O.F. bevoegd te bepalen dat al hetgeen zij van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zal zijn.

 • Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen bij de uitvoering van de overeenkomst welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van VQE V.O.F. kan worden verwacht, is VQE V.O.F. bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 • In het geval van beëindiging van de overeenkomst, zullen tenminste de reeds door VQE V.O.F. verrichte prestaties door de opdrachtgever worden vergoed. Deze bepaling laat alle overige rechten van VQE V.O.F. onverlet.

 • Indien de opdrachtgever in het geval van een overeenkomst voor een van tevoren vastgestelde periode tot tussentijds beëindiging van de overeenkomst overgaat, heeft VQE V.O.F. voor de nog resterende periode, het recht op een redelijke vergoeding, welke tenminste gebaseerd zal zijn op een bedrag gelijk aan 75% van het gemiddelde per maand tot de beëindiging in rekening gebrachte bedrag. Het voorgaande is eveneens van toepassing in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, indien de opdrachtgever niet de in artikel 8 vermelde opzegtermijn in acht neemt. Het recht op deze aanvullende vergoeding vervalt, indien de beëindiging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van VQE V.O.F.


Overdracht

 • De opdrachtgever zal geen rechten, voortvloeiend uit de overeenkomst, overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VQE V.O.F.


Toepasselijk recht en geschillen

 • Op iedere overeenkomst tussen VQE V.O.F. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.